سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا گل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمد فریدونپور – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب فارس
ابوالقاسم قیصری – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب فارس

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر سراسرپاشی و نواری پاشی علفکش انووک در تلفیق با سایر روشهای کنترل علف هرز به صورت پس رویشی بر روی علفهای هرز گیاه زراعی پنبه (Gossypium herbaceum L) در تابستان سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات بختاجرد داراب انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کرتهای خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار با ۲ تیمار اصلی شامل الف: کاربرد علفکش انووک به صورت سراسر پاشی ب: کاربرد علفکش انووک به صورت نوار پاشی و ۴ تیمار فرعی شامل الف: کاربرد د ستگاه کولتیواتور دربین ردیفهای کاشت ب: کاربرد شعله افکن در بین ردیفهای کاشت ج: سمپاشی پاراکوات در بین ردیفهای کاشت د: وجین دستی اجرا گردید. کلیه روشهای مبارزه تلفیقی در مرحله ۴۰ سانتی متری انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اختلاف تیمارهای روش سمپاشی بر تع داد قوزه معنی دار بوده و بیشترین تعداد قوزه از تیمار سراسر پاشی انووک بدست آمد. بیشترین عملکرد وش پنبه از تیمار برهمکنش اسفا تده از کولتیواتور به همراه سراسر پاشی علفکش انووک بدست آمد. همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین عملکرد وش پنبه و وزن خشک علفهای هرز مشاهده گردید.