سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده فریده نوری – کارشناس ارشد سازه های آبی
مریم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر مقایسه روشهای تلفاتی است که برحجم رواناب و شکل آبنمود تولیدی ناشی ازمدلهای هیدرولوژیکی موثر میب اشد دراین تحقیق با اعمال روشهای تلفات پیوسته با نرخ ثابت شاخص و تلفات Scs درمدل باران – رواناب اشنایدر آبنمودهای خروجی ناشی از۵ قطعه رگباری ازحوضه آبریز رودخانه شور محاسبه گردید اختلاف کم دبی اوج جریان مشاهده شدهو جریان شبیه سازی شده نشان میدهد که رخدادهای که با مدل تلفات شماره منحنی scs شبیه سازی شده اند بهترین برازش را با شرایط واقعی دارا میباشند.