سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه معاذاللهی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
حسین هاشمی – استادیار گروه فیزیک زمین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهم ترین اطلاعات در ارزیابی ساختگاه و مطالعات ریز پهنهبندی پاسخ ساختگاه یا همان فرکانس غالب است در این مقاله داده های مایکروترمور مربوط منطقه کامیاران با تکنیک نسبت طیفی مولفه افقی به قائم با استفاده از دو روش تحلیل طیفی تبدیل فوریه و انتروپی بیشینه چند متغیره پردازش شد و به مقایسه دوروش تحلیل طیفی پرداخته شد نتایج نشان میدهد که روش مشهور تبدیل فوریه برای آنالیز طیفی مناسب تر بوده چرا که حد تفکیک این روش بالاتر است در ضمن نتایج به دست آمده از تکنیک مولفه افقی به قائم در تحلیل داده های موجود با اطلاعات زمین شناسی موجود انطباق خوبی نشان میدهند که این نشان دهنده درجه اطمینان بالای این روش در تعیین فرکانس غالب منطقه است.