سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله سهرابی بیدار – استادیاردانشکد ه زمین شناسی تهران
محسن رضایی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
نرگس یزدخواستی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
عباس ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

چکیده:

تونل آبرسانی اصفهان به طول ۱۷ کیلومتردراستان اصفهان به منظورتامین آب شرباصفهان ازطریق سدزاینده روددردست مطالعه می باشد. سنگهای مسیرتونل عمدتاشیلی آهکهای شیلی ومارنی وشیلهای آهکی میباشد. باتوجه به نتایج حاصل ازآزمایشات آزمایشگاهی آزمایشات صحرایی وبررسی های زمین شناسی مهندسی خصوصیات توده سنگ موردبررسی قرارگرفته است.برای این منظورطبقه بندی توده سنگ درمسیرتونل انجام شده وباتوجه به خصوصیات ژئومکانیکی سنگ بکروطبقه بندی توده سنگ انجام شده پارامترهای توده سنگ برآوردگردیده است. باتوجه به طبقه بندی توده سنگ وجوده توه سنگهای ضعیفدرمسیرتونل می تواندباعث ایجادپدیده لهیدگی شودبه همین خاطر بررسی پتانسیل تنظیم لهیدگی دراین تونل ضروری می باشد. پتانسیل لهیدگی مزبوربااستفاده ازروابط تجربی وتحلیل های عددی بااستفاده ازنرم افزارFLAC دردوحالت مستقل اززمان ووابسته به زمان برآورده گردیده است.نتایج بدست آمده ازاین دو روش مقایسه شده است.براساس نتایج بدست ودربخش هایی ازتونل بویژه درمحل برخوردباگسلت ونیزپهنه سنگهای شیلی ضعیف پتانسیل لهیدگی وجود دارد.نتایج حاصل ازاین بررسی نشانگراهمیت ویژگی های سنگ شناسی وساختناهایزمین شناسی درایجادپتانسیل لهیدگی درمسیرتونل می باشد.باتوجه به اینکه تحلیل عددی امکان درنظرگرفتن FLACفتاروابسته به زمان رانیزارائه می نمایداستفاده ازآن دربرآورد پتانسیل بهیدگی نتایج مناسبری ازرفتارتونل رافراهم می نماید