سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه جمشیدی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

تابش خورشید رسیده به زمین یکی ازپارامترهای مورد نیاز برای مطالعات کشاورزی است این پارامتر به ندرت در ایستگاههای هواشناسی اندازه گیری می شود از این رو روشهای تجربی زیادی برای براورد آن ارائه شده است دراین تحقیق پنج مدل تجربی با مدلهای شبکه عصبی برای منطقه جنوب شرق تهران مورد مقایسه قرارگرفتند مدلهای شبکه عصبی با ۴ ترکیب ورودی مختلف طراحی شد که مدل ANN1 دارای سه پارامتر ورودی ANN2 چهار پارامتر ، ANN3 پنج پارامتر و ANN4 شش پارامتر می باشد نتایج بررسی نشان داد در مجموع شبکه های عصبی با دقت خوبی تابش روزانه خورشید را براورد می کنند و مدلهای مبتنی بر ساعات افتابی نسبت به مدلهای مبتنی بر دمای هوا برتری دارند مدل ANN4 با ارایش یک لایه پنهان و ساختار شش پارامتر ورودی با ۱۴ نرون یا الگوریتم اموزشی لونبرگ و تابع انتقال سیگموئید اکسون با ضریب تعیین R2 برابر ۰/۹۶ و جذر میانگین مربع خطا RMSE برابر ۱/۳۹۹ MJ m-2 d-1 ) بهترین نتایج را ارائه داد