سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران*
محمدحسین امید – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

تخمین دقیق ضریب انتشار طولی در رودخانهها از اهمیت ویژهای برخوردار و برآورد صحیح این پارامتر نیاز به دقت زیادی دارد.فرمولهای تئوری و تجربی زیادی برای تخمین ضریب انتشار طولی ارائه شده است. در مقاله حاضر از بین روابط تجربی، رابطهتجربی کاشفی پور- فالکونر و از طرف دیگر روشهایی که بر اساسداده های میدانی (روشمومنتوم و مسیریابی فیشر) ضریب انتشار طولی را برآورد می کند، در رودخانه پسیخان محاسبه و مقایسه شده اند. بر اساس نتایج مرحله اول این تحقیق، رابطهتجربی کاشفی پور- فالکونر به عنوان مناسب ترین رابطه برای محاسبه ضریب انتشار طولی رودخانه پسیخان انتخاب و در شبیهسازی اکسیژن محلول با مدل های عددی و تحلیلی استفاده شد. مقایسه نتایج شبیه سازی مدل عددی و تحلیلی در مقابل داده های میدانی برداشت شده برتری مدل عددی بر مدل تحلیلی و تطابق بسیار خوب پیشبینی های مدل عددی را اثبات کرد