سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان
منا گلابی – دکتری آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
زینب نادری – کارشناس ارشد آبیاری شرکت مشاور شآراب

چکیده:

به منظور طراحی شبکه های زهکشی زیرزمینی لازم است که ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مشخص گردد. معروفترین و متداول ترین روش اندازه گیری K روش چاهک می باشد که سالها است به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد. در مناطق خشک و نیمه خشک علی الخصوص در فصل تابستان سطح ایستابی معمولاَ بسیار پائین بوده و استفاده از روش چاهک امکان پذیر نخواهد بود. به همین منظور تعدادی روش ها برای اندازه گیری K در بالای سطح ایستابی تاکنون معرفی گردیده اند که همیشه با ضعف در مبانی تئوریک یا مشکلات عملی و بالا بودن زمان و هزینه انجام کار مواجه بوده اند. با معرفی روش گلفغ توسط رینولدز و الریک (۱۹۸۵) تحول بسیار مهمی در این زمینه صورت گرفت روش گلف به دلیل برخورداری از مبانی تئوریک قوی، سرعت عمل در انجام آزمایش و هزینه بسیار کم مورد توجه واقع گردید. در استفاده از روش های جدید مثل گلف برای تعیین ضریب آبگذاری در آزمایشات صحرائی ضروری است نتایج با روش های مرسوم مقایسه شده و حدود این اندازه گیریها و تفاوت های احتمالی مورد بررسی قرار گیرد. با این دیدگاه در این تحقیق با استفاده از روش نفوذ سنج گلف و ارنست هدایت هیدرولیکی در خاکهای دشت خیرآباد در استان خوزستان در ۱۰ چاهک آزمایشی در عمق ۱ متری اندازه گیری شد برای اندازه گیری های نفوذ سنج گلف از دو بار ثابت ۵ و ۱۰ سانتیمتری استفاده گردید هدایت هیدرولیکی در روش ارنست در سه تکرار اندازه گیری شد مقایسه میانگین های آن مقادیر با مقادیر اندازه گیری شده به روش گلف نشان می دهد که برای ۱۰ نقطه مورد مطالعه اندازه گیری های هدایت هیدرولیکی به روش ارنست ۱/۲۷ برابر مقادیر اندازه گیری شده به روش گلف می باشد.