سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی آرین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ
عبدالهادی قزوینیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انتشارصوت AE یکی ازروشهای ازمایشگاهی جهت تخمین تنش برجا می باشد که امروزه بکارگیری و تحقیق برروی آن افزایش یافته است روشانتشارصوت دراندازه گیری تنش برجا مبتنی براثرکایزر میب اشد یکی از مزایای این روش که بسیار مورد توجه قرارگرفته است سرعت انجام و نتیجه گیری سریع آن می باشد دراینتحقیق سعی شده است مقدار تنش برجا درمحدوه تونل آبرسان سد سیمره به روش انتشارصوت تعیین شود بدین منظور یک سری آزمایش در۳ سیکل برروی نمونه های اخذ شده از سد سیدسیمره انجام شد مقادیر اندازه گیری شده از روش aE با نتایج HF مقایسه شد و مشخص شد که بین نتایج هردو روش تطابق خوبی وجود دارد.