سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاضی مرادی – کارشناسارشد گرایشسازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت بالا بردن بازده چاههای نفت و گاز پساز بهره برداری از بازده طبیعی می توان از روش تزریق سیالات استفاده کرد. در این مقاله به نتایج حاصل از تزریق آب water) گاز(co2 و پلیمرو نیتروژن پرداخته شده است. درمورد تزریق آب که یکی از روشهای معمول برای ازدیاد برداشت است، دو نتیجه کلی را در نظرداریم: ۱) حمایت از فشار مخزن ۲) برای جایگزینی نفتدر مخزن و هدایت آن به سمت چاه برداشت. با این روش معمولاً فقط ۳۰ % از نفت موجود در مخزن را می توان استخراج کرد اما افزایش درصد تزریق آب به عنوان یکعامل بهبود دهنده و مهم برای میزان تولید از مخزن در درازمدت است. تزریق گازه co2 به طور چشم گیری باعثافزایشتولید در زمینه های نفتو گاز می شود. بطور کلی تزریق مواد داخل مخزن به سیال انرژی می دهد و باعث کاهش میزان نفت پس ماند مخزن شده وبه دو دسته برداشت ثانویه و ثالثیه تقسیم می شود. در این مقاله ماده پلیمری به عنوان فاز آبی برای هر دونمونه ی سنگبستر، ماسه سنگو سنگآهکآزمایششده است. نتایج حاصل از ترزیق بر نفت سنگین با بستر ماسه سنگدر آن نشان داده شده است. نتایج ترزیق محلول پلیمری به صورت قابل توجه باعث افزایشسرعت بازیابی می شود. در این مقاله در رابطه با بهینه سازی هر یکاز سیستم ها بحث شده و در نهایتسیستم متناسببا هر مخزن مورد توجه قرار میگیرد