سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میکائیل یوسف زاده فرد – دکتری ژئوتکنیک از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
مهیار بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
بهادر فاتحی نوبریان – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب

چکیده:

بخش وسیعی از خسارات و لطمات وارده از زمین لرزه ناشی از مسائل مربوط به خاک و وقوع ناپایداری های مختلف در آن می باشد در میان پدیده های مختلف مربوط به خاک مبحث روانگرایی خاکهای ماسه ای و لای دار در اثر زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است طی این پدیده مقدار فشار اب منفذی افزایش می یابد تا حدی که با تنش پیرامونی برابر می گردد در نتیجه مقدار تنش موثر صفر می شودو خاک دیگر مقاومت برشی نخواهد داشت درنتیجه وقوع این پدیده تغییر شکلهای بزرگ و پیوسته در توده خاک سبب ای جاد ناپایداری و خرابی و د رنهایت خسارت فراوان در سازه های مرتبط با آن می گردد دراین تحقیق نتایج حاصل از روشهای ارزیابی و خرابی و درنهایت خسارت فراوان در سازه های مرتبط با آن می گردد دراین تحقیق نتایج حاصل از روشهای ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد SPT مورد مقایسه قرارگرفته است. برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس روش SPT از طرح ارائه شده توسط ادریس – بولانگر ۲۰۰۸ و آیین نامه طراحی پلهای شاهراهی ژاپن ۱۹۹۱ استفاده شدها ست.