سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

با توجه به اهمیت تعیین میزان سیلابهای حوضه های آبریز مختلف، در مطالعات منابع آب و با توجه به لزوم استفاده ازمدلهای جدید در تعیین پارامترها هیدروگراف سیلاب جا دارد جهت واسنجی این مدلها و تطبیق آنها با شرایط موجود در نقاط مختلف ایران مطالعاتی صورت پذیرد لذا در این مقاله روشهایTR55 ،TR-20 و روشHEC-1 موجود در مدلWMS برای تعیین دبی سیلاب حوضه ای واقع در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن با مقادیر تجربی و محاسبات دستی مورد مقایسه قرار گرفت نتایج نشان داد که استفاده از روش HEC-1 در مدلWMS بیشترین تطابق را با مقایر تجربی بدست آمده در شرایط استان خوزستان دارد.