سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسعید پورداد – اعضای هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، کرمانشاه
مهدی جمشیدمقدم –

چکیده:

رو شهای ز یادی برای ت عیین پا یداری ژنوت یپ ها در محیط های مخت لف ارائه شده است.با توجه به نحوه محاسبه این معیارها م ی توان آا را به دو گروه پارامتری و ناپارامتری تقسیم نمود. در این تحقیق تعداد نه ر قم و هیبر ید بهاره ک لزا در پنج منط قه دیم گرم سیر طی دو سال زرا عی مورد ارز یابی قرار گرفت ند. ژنوت یپ ها در قا لب طرح بلوک های کا مل تصادفی با ٣ تکرار و بصورت پاییزه در شرایط دیم کشت گردید. برآورد پا یداری ار قام تحت برر سی از طر یق یازده آ ماره نا پارامتری صورت گر فت. ا ین آ ماره ها بر مب نای م یانگین رت به عمل کرد ژنوت یپ ها در محیط های مخت لف محا سبه شدند. ن تایج ن شان داد که گزینش برا ساس چ هار آماره ناپارامتری si1 ,si2,si3,si6 عمدتا منجر به انتخاب ژنوتیپ ها ی دارای عملکرد پایین شده و در بین آنها آماره si1 نسبت به سایر آماره ها ارجحیت داشت استفاده از چهار معیار ,NPi (2) ,NPi وNPi4 وNPi3 نیز اغلب منجر به گزینش ژنوتیپ های پایدار با عملکرد پایین شده و در بین آنها آماره NPi1 برتری نسبی داشت. استفاده از دو معیار ناپارامتریLi وRi نیز من جر به گزینش ژنوتی پهای کم پتان سیل و یا پر پتان سیل ناپا یدار ک لزا گرد ید. مع یار نا پارامتری مج موع رت به من جر به انت خاب ار قام کلزا با عملکرد دانه متوسط شد . در بین معیارهای ناپارامتری استفاده شده در ا ین برر سی مع یا ر مج موع رت به به ع نوان بهتر ین شاخص شنا سایی شد. بر اساس این شاخص سه رقم Option و ۵۰۰ Shiralee ،Quinta بعنوان ژنوتیپ هایی با عملکرد دانه پایدار شناسایی شدند.