سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عفت سادات کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
مسعود طاهریون – عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی اکبر عظیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعات قبل از طراحی و اجرای هر تصفیهخانه فاضلاب، انتخاب گزینه برتر در سیستمهای تصفیه است. انتخاب بهترین گزینه پیچیده بوده و دارای عدم قطعیتهای زیادی است. لذا استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره در این خصوص مفید خواهد بود.این تحقیق به منظور انتخاب روش مناسب آبگیری در تصفیهخانه فاضلاب شهرک قدس تهران به کمک روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) انجام گرفته است. بدین منظور شش گزینه برای آبگیری از لجن شامل فیلترفشاری، بلت فیلترپرس، سانتریفوژ، فیلترخلأ، بستر ماسهای و لاگون خشککننده معرفی شده است.گزینهها توسط چهار معیار اصلی فنی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی که هر کدام شامل زیر معیارهایی میباشند با یکدیگر مقایسه و وزندهی شدند و نتایج با استفاده از نرمافزار Expert choice مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس فرایندهای فیلترفشاری، بلت فیلترپرس، بسترهای ماسهای، سانتریفوژ، لاگون خشککننده و فیلترخلأ در اولویتهای اول تا ششم قرار گرفتند. در نهایت نیز تحلیل حساسیت بر روی معیارهای اصلی صورت پذیرفت و حساسیت گزینهها نسبت به تغییر وزن معیارهای اصلی تعیین شد.