سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مطهره نادی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
فرامرز ملکیان – دکترا مدیریت آموزشی، معاون آموزشی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه ی آموزش برنامه ای شاخه ای و روش تمرین و تکرار در بهبود مشکل ویژه ی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی است. این پژوهشازنوع آزمایشی با پیش و پسآزمون و گروه کنترل است. نمونه ای ۴۵ نفره( ۲۱ دختر و ۲۴ پسر ) بصورت تصادفی ساده از میان دانش آموزان مراکز ۴گانه دارای اختلال یادگیری ریاضی پایه ی چهارم کرمانشاه در سال تحصیلی۹۰-۸۹ انتخاب شدند. آزمودنیها به طور مساوی در سه گروه (آموزش با روش آموزش برنامه ای شاخه ای، تمرین و تکرار و گروه کنترل) در ۱۴ جلسه ۷۰ دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و از نظر هوشبهر و تحصیلات والدین و آموزش رسمی در مدارس عادی، همتا شدند. نتایج تحلیل واریانسیکراهه ی تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون در آزمون ریاضیات ایران (کی مت) نشان داد که تفاوت معناداری میان سه گروه در حیطه ی مفاهیم p< 0/001 عملیات( p< 0/001