سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن طاهر خانی – دانشگاه زنجان،دانشکده فنی و مهندسی،دکتری راه و ترابری
محمد حسین اصفهانی – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین،دانشکده فنی و مهندسی،دانشج

چکیده:

نوفه ناشی ازترافیک جاده بطورفزاینده ای تبدیل به مشکل مهمی درایران و کشورهای دیگرجهان شده است همزمان بسیاری ازجوامع با کاهش نوفه محیطی درجست جوی راهی برای ارتقای کیفیت زندگی می باشند بنابراین نوفه ناشی ازترافیک جادها یرکن مهمی برا یتوسعه اقتصادی و کیفیت زندگی م یباشدبه همین منظور ازمایشاتی به روش شدت صوت مجاورت نزدیک CPI برروی ۱۴ سطح روسازی انجام شد روش CPI تراز صوتی سطح مشترک روسازی و تایر را اندازه گیری میکند به این وسیله روشی برای ارزیابی تاثیر سطح روسازی برنوفهترافیک ارایه میشود سطوح هردونوع روسازی مخلوط اسفالتی گرم HMA و بتن سیمانی پرتلند PCC باهم مقایسه شدند سطوح HMA شام لمخلوطهای آسفالتی با دانه بندی متراکم DGA آسفالت متخلخل آسفالت ماستیک سنگدانه ای SMA و یک مخلوط دوغاب مایکروسورفیسینگ بود سطوح بتنی PCC روسازیها رفتار سطح مختلفی دارند که عبارتنداز شیارهایعرضی پرداخت با جاروب بدون پرداخت تمرکزا صلی این تحقیق عبارت است از ارزیابی اینکه چطور سطوح روسازی های مختلف درتولیدنوفه ناشی از روسازی و تایر تاثیر میگذارند.