سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
عبدالنبی عبده کلاه چی – استادیاران مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزی داری کشور
مجتبی صانعی –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده ازداده های صحرایی عملکرد روابط پیشنهادشده ازطرف محققان پل راه آهن تنگ هفت واقع درکیلومتر ۵۵۷ محورچنوب راه آهن ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که هیچ یک از روابط ارایه شده دردستورالعمل های طراحی و مقالات تحقیقاتی قادر به پیش بینی دقیق ابشستگی پایه های پل درتمام شرایط ممکن نمی باشند درمیان روابط پیشنهادی اینگلیس – لیسیی و فروهلیچ از دقت بالاتر نسبت به سایرروابط برخودار می باشند.