سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جهانگیر عباسی کوهپایگانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بانک ژن گیاهی ملی ایران
مظاهر قنبریان – دانشگاه آزاد

چکیده:

ذخایر توارثی گیاهی و تنوع آن پشتیبان اصلاح برای سازگاری و پایداری در مقابل تغییرات اقلیمی تنشهای زنده و غیرزنده می باشد ارزیابی صفات مورفولوژی مار ا در شناخت بکارگیری صفات مطلوب و سازگاری با اقالیم ایران کمک خواهد کرد مقایسه صفات خربزه سوسکی و خربزه مشهد که سازگاری متفاوتی دارنددر شرایطی که اقلیم ها رو گرم شدن است حایز اهمیت است در سال ۸۹ تعداد ۴۲۰ نمونه از انواع ملون شامل خربزه ، طالبی، گرمک، خیار چنبر در مزرعه بانک ژن گیاهی ملی به صورت مشاهده ای به فاصله ۲ متر و روی ردیف ۷۰ سانتی متر کشت شناسایی و صفات مورفولوژیک بوته و میوه براساس دستورالعمل IPGRI ارزیابی گردید. از بین آنها نمونه های مشهدی و سوسکی جدا و صفات آنها در برنامه آماری SPSS تجزیه به عاملها با چرخش varmax انجام و مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند.