سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران
محمدحسین امید – استاد گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

درتحقیق حاضر از رودخانه پسیخان در یک بازه ۴ کیلومتری نمونه برداری و میزان اکسیژن محلول و اکسیژن بیولوژیکی ارزیابی شد. برای شبیه سازی غلظت اکسیژن محلول از مدل عددی وتحلیلی استفاده، و نتایج شبیه سازی های انجام شده با داده های مشاهداتی مورد مقایسه قرارگرفت و برتری مدل های عددی بر مدل تحلیلی و تطابق بسیار خوب خروجی مدل های عددی با داده های مشاهداتی به تبت رسید. دلیل دقت پائین روش تحلیلی وجود ضرایب تجربی با مقادیر پینهادی متفاوت در آن ارزیابی گرددید. همچنین از بین روابط تجربی پیشنهادی محاسبه ی ضریب انتشار طولی، رابطه کاشفی پور فالکونر به عنوان مناسب ترین ضریب – برای رودخانه پسیخان شناسایی شد.