سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
محمد میرجلیلی – عضو هیات علمی دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
محسن جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

چکیده:

در این پروژه از عامل کاتیونی ۱۸۸ Quat-جهت بهبود شرایط رنگرزی پنبه با رنگینه طبیعی زردچوبه استفاده شده است. کاتیونی کردن پارچه ها در حمام های حاوی غلظت های مختلف عامل کاتیونی کننده به دو روشPad-Dry-Cure و Pad-Batchانجام شده است. رنگرزی پارچه پنبهای سفیدگری شده و مرسریزه شده با استفاده از عامل کاتیونی کننده در دو شرایط معمولی ۶۰درجه سانتیگراد و فراصوت ۶۰درجه سانتیگرادهمچنین در حضور دندانه زاج سفید و بدون حضور دندانه انجام گردید. مقادیر رمق کشی نمونه های رنگ شده نیز با استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی جذبی اندازه گیری گردید. ضمناً خواص ثبات سایشی، شستشویی و نوری نمونه های عمل شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار عامل کاتیونی مقادیر رمق کشی نیز افزایش می یابد. حضوردندانه با توجه به اینکه بعنوان واسطه بین دندانه و لیف عمل می کند، سبب افزایش میزان درصد رمق کشی گردیده است همچنین اثرات سطحی ماده کاتیونی بر کالای پنبه ای با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشیSEM) نشان داده شده است