سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – استاد گروه مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در دانشگاه علم و صنعت ایران
امیراسماعیل فروهید – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
حمید بهبهانی – استاد گروه مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی رفتار کودکان دختر و پسر دبستانی در زمان عبور از خیابان به هنگام خروج از مدرسه است. با استفاده از نمونهگیری که به وسیله مشاهده رفتار آنان صورت میگیرد، این نتیجه گرفته خواهد شد که میزان دقت و خطرپذیری دانش آموزان دختر نسبت به پسران بیشتراست. در این نمونهگیری، چهار نوع رفتار خطرناکمد نظر قرار میگیرد: -۱ آیا در زمان ایستادن کودکان در کنار خیابان(لبه جدول) به صورت کامل توقف میکنند یا خیر.-۲ آیا قبل از عبور از خیابان به اطراف نگاه میکنند. -۳ آیا در زمانی که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است، اقدلم به گذر از خیابان میکنند.-۴ آیا در زمان عبور میدوند یا به آرامی حرکت میکنند. محدوده سنی مورد مطالعه از هفت سال تا ۱۱ سال (دوره دبستان) در نظر گرفته میشود، زیرا در این سن است که میتوان با آموزش مناسب ترافیکی، کودکان را در عبور و مرور ایمن از خیابانهاهدایت کرد. نحوه نمونهگیری به صورت میدانی و مشاهدهای انجام میشود و کودکان در این زمان از کاری که قرار است انجام شود، آگاه نخواهند شد تا بتوان رفتار طبیعی آنان را ارزیابی کرد و البتهآمار کودکانی که به همراه والدین عبور میکنند، نیز آورده میشود