سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی ازوجی – دانشجویکارشناسیارشد سازههای دریایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمد رضا مصطفی قره باغی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند
محمد رضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

امروزه اکتشاف نفت وگاز از مخازن بزرگ در آبهای عمیق گسترش زیادی پیدا کرده است، به همین دلیل استفاده از سازه های مناسبی که هم توجیه اقتصادی داشته باشند وهم عملیات اکتشاف، استخراج و تولید را به درستی انجام دهند در برنامه کاری بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی دنیا قرار گرفته است. از این میان سکوهای نیمه مستغرق از جمله، اولین سکوهای نیمه شناوری بودند که مورد توجه زیادی قرار گرفتند و در سال های بعد برای بهتر کردن الگوهای حرکتی این نوع سکوها، عمق آبخور آنها را با استفاده از صفحه های heave افزایش دادند و به همین دلیل این سکوها به سکوهای نیمه مستغرق با آبخور زیاد معروف شدند. این سکوها بصورت یک جسم صلب با ۶ درجه آزادی حرکتی مدل می شوند. در این مقاله تحلیل های هیدرواستاتیکی وهیدرودینامیکی در حوزه فرکانس تحت امواج منظم دریا، انجام شده و پاسخ های انتقالی وغلتشی heave، pitch ،surgeسکوی نیمه مستغرق سنتی با سکوی نیمه مستغرق با آبخور زیاد با هم مقایسه ومزیت های هر یک در برابر نیروهای وارده بحث می شود. محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر این دو نوع سکو، با استفاده از تئوری تفرق و موریسون انجام شده و از نرم افزارSESAM برای مدل سازی و تحلیل فرکانسی سکو استفاده شده است. در ضمن در این مقاله پاسخ نیروهای مرتبه اول و دوم و طیف پاسخ سکو نسبت به طیف های P-M و JONSWAP مورد بررسی قرار می گیرد.