سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حکمت رضوی زاده – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین اطمینان – کارشناس ارشد مهندسی مواد متالورژی استخراجی دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا منافی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی پژوهشگر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشم
روح الله شعبانزاده – کارشناس مهندسی متالورژی مسول شیفت کنترل کیفیت کارخانه لیچینگ مجتمع

چکیده:

در این پژوهش از سنگ معدن کم عیار سولفیدی مس معدن سونگون استفاده شد.هدف از این تحقیق شناسایی ترکیب مناسبی از محیط باکتریایی برای بیولیچینگ سنگ معدن کم عیار سولفیدی مس سونگون بوده است. باکتریها اسیدی تیوبسیلوس تیواکسیدانس و اسیدی تیوباسیلوس فرو اکسیدانس و لیپتوسپریلیوم فرواکسیدانس بودند. ،در یک ارلن باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس،در ارلن دیگر تیوباسیلوس فرو اکسیدانس ،در ارلن دیگر مخلوطی از این دو باکتری قرار داده شد،و به عنوان نمونه شاهد در ارلن آخر از محیط باکتریایی استفاده نشد. نتایج نشان می دهد که اکسیداسیون یون فرو در محیط مخلوط به طور کامل انجام می شود، pHمحیط مخلوط در شرایط بهتری نسبت به محیطهای دیگر قرار گرفته است..همچنین آنالیز XRDو SEMدر نمونه حاوی تیوباسیلوس فرواکسیدانس نشان می دهد که در این محیط بر روی نمونه جامد باقی مانده لایه جاروسیتی تشکیل شده است. با اضافه کردن تیوباسیلوس تیواکسیدانس ،آنالیز XRD,SEM نشان می دهد که لایه جاروسیت حذف شده است.و ترکیب مناسب باکتریایی ترکیب مخلوط شناخته شده است.