سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مویدیان – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
احسان یمینی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی ازجدیدترین سیستمهایی که تاکنون در دنیا برای مقابله بارهای سنگین جانبی مورد استفاده قرارگرفته است سیستم دیوارهای برشی فولادی می باشد این سیستم در دو نمونه از شدیدترین زلزله های رخ داده در دنیا عملکرد بسیار مطلوبی داشته و این سیستم دارای مزایا و برتری های بسیارزیادی نسبت به سایر سیستم های مقاوم جانبی دیگر می باشد همچنین شواهد عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این سیستم در برابر بارهای سنگین جانبی می باشددراین مقاله با استفاده از مدل های متعدد دیوارهای برشی فولادی که درنرمافزار ANSYS ساخته و تحلیل شده مقایسه ای بین رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی و سیستم قاب های خمشی انجام شده است بدین منظور ابتدا با استفاده از دو مدل معتبر آزمایشگاهی مدلسازی صورت گرفته درنرم افزار ANSYS صحت سنهجی شده که حاکی از برازش بسیار خوب نتایج حاصل از نرم افزار و نتایج بدست آمده از آزمایش است.