سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کریمی صحنه سرایی – دانشجو ، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیِ دا
هادی سهرابی – دانشجو ، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دا
حسین فخرایی – انستیتو ایمن، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
محسن سعیدی – دانشیار، گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به طور کلی فرآیند تصفیه آب که درآن رادیکالهای هیدروکسیلOH) جهت تخریب آلودگیهای آلی مورد استفاده قرارمیگیرد بعنوان فرآیند اکسیداسیون پیشرفته شناخته میشود. حذف آلایندهها بوسیله گروههای رادیکال ایجاد شده توسط نانودی اکسید تیتانیم تحت فرآیند فوتوکاتالیستی نیز در این طبقهبندی قرار میگیرد. پوشش تیتانیا به سبب جلوگیری از عیب جدایش بعدی در سیستم دوغاب بطور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است. فرایند سل ژل بعنوان یکی از جذابترین روشهادر پوششدهی تیتانیا فرایندی مبتنی بر واکنشهای شیمیایی و بر اساس واکنشهای هیدرولیز و چگالش است. تیتانیمایزوپروپکسید از جمله مواد آغازگر مولکولی متداول برای سنتز دیاکسید تیتانیم به روش سل ژل است که به علت واکنششدید با آب، سبب پدیدار شدن رسوب و ژل میگردد وسلی ناپایدار ایجاد میکند. در این مطالعه با استفاده از پایدار ساز دی-اتانولآمین و کاتالیست اسید نیتریک سل پایداری از تیتانیا ایجاد گردید که بر پایه شیشهای پوشش داده شد. ساختار بلوری ومورفولوژی پوششها به ترتیب توسط پراش اشعه ایکسXRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانیFE-SEM ورفتار حرارتی دو نوع پودر حاصل از سلهای ایجاد شده توسط دیاتانولآمین و اسید نیتریک توسط آزمون توزین حرارتی و حرارتی افتراقیDTA/TG مورد مطالعه قرار گرفت. سنجش خصوصیت فوتوکاتالیستی نمونهها نیز توسط تجزیه محلول آبی مالاکیت سبز تحت تابش نور ماورای بنفش انجام شد. نتایج حاکی از بازده بیشتر پوشش حاصل از سل حاوی اسید نیتریک در قیاس با سل حاوی دیاتانولآمین بود