سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید پورباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه زنجان
پیام اشتری – استادیار گروه زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه زنجان
مهران سیدرزاقی – استادیار گروه زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه قزوین

چکیده:

در این مقاله رفتار لرزهای یک نمونه مخزن هوایی بتنی آب با دو هندسه متفاوت و مرسوم استوانهای و مکعب مستطیلی مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرار گرفته و مقایسه شده است. پاسخ تحلیل دینامیکی از این نظر که امکان شبیهسازی معتبرتری از رفتار لرزهای یک سازه تحت تاثیر زلزله را برآورد میکند در اکثر کارهای پژوهشی توصیه شده است. مخازن هوایی استوانهای از نقطه نظر معماری و زیبایی شهری معمولتر هستند و در مقابل مخازن مستطیلی از پیشینه مطالعاتی بیشتری برخوردارند. رفتار سیال درون مخزن به روش لاگرانژی و احتساب کامل اندرکنش آب و مخزن و شرایط مرزی حاکم بر آن صورت گرفته و از اثر اندرکنش خاک و سازه صرفنظر شده است. مدلسازی به روش اجزای محدود و به کمک نرمافزار توانمندANSYS صورت گرفته است. در انتها با بررسی حداکثر پاسخهای استخراج شده در تحلیل دینامیکی مخازن مذکور، مقایسهای در رفتار دو نوع هندسه مخزن با حجم و ارتفاع یکسان برای دو حالت مخزن پر و مخزن خالی ارائه شده است. سوالات تحقیق: انتظار میرود نتایج حاصل از این مقایسه نشان دهد که کدام یک از این دو نوع مخزن که در آییننامهها به توضیح رفتار آنها پرداخته شده است، رفتار مناسبتری در برابر زلزله از خود نشان میدهند