سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا شبانیان تفتی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

چکیده:

طراحی و اجرای پل های با شاه تیر جعبه ای در سالهای اخیر در ایران، همانند دیگر کشورهای جهان، به دلیل نیاز به گسترش مسیرهای ارتباطی جاده ای توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است. اجرای طره ای با روش ساخت قطعه ای با حذف هرگونه داربست در زیر اینگونه پل ها امکان مناسبی برای ساخت پل های شهری بدون قطع ترافیک زیر پل را بوجود می آورد. هنگامیکه یک پل بتنی تحت بار قرار می گیرد، رفتار آن ترکیبی از رفتار آنی و رفتار دراز مدت می باشد و رفتار دراز مدت تابعی از تاثیرات غیر خطی افت و خزش بتن می باشد. با توجه به اینکه اغلب محققین بر لزوم در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای زمانی بر روی رفتار دراز مدت پل های بتنی تاکید نموده اند، لذا در این مقاله یک مدل تحلیلی بدین منظور ارائه شده است. مدل تحلیلی ارائه شده علاوه بر در نظر گرفتن اثرات افت و خزش بتن قادر به در نظر گرفتن عوامل غیر خطی دیگری همچون ترک خوردگی وسختی کششی نیز می باشد. اثرات کرنش حاصل از افت و خزش بتن در روابط تنش – کرنش مقاطع منظور شده و بروش تحلیل مقاطع، تغییرات در انحنا، تنش و نیروهای داخلی اعضا محاسبه شده است. در این بررسی ، مدل تحلیلی قسمتی از یک پل واقعی اجرا شده در ایالت کالیفرنیای آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است و به منظور اطمینان از درستی روابط، مقادیر بدست آمده از مطالعه پارامتری با مقادیر حاصل از آزمایش های استاندارد که توسط محققین دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کالیفرنیا در محل صورت پذیرفته در زمانهای خاص با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج بررسی های انجام شده بیانگر تشابه با خطای بسیار کم در دراز مدت است و به نظر می رسد لازم است باز توزیع نیروها و تغییر شکل های دراز مدت در این نوع پل از سوی طراحان مدنظر قرار گیرد.