سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین رجبی دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

چکیده:

امروزه سازه های بتن مسلح در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیشترین خطری که این سازه ها را تهدید میکند ضعف در ساخت واجرا است که باعث خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی در هنگام زلزله میشود. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزهای برآورد شده براساساستاندارد ۲۸۰۰ ویرایش دوم طراحی گردیدهاند، مدل سازی شدند. به منظور ارزیابی قابها تحت بارهای لرزهای اصلاح شده، مدلها براساساستاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم مجدداً بارگذاری لرزهای گردیدند. تحلیل مجدد حاکی از آن است قاب ها جوابگوی ضوابط ایین نامه جدید نمیباشد. قابهای بتن مسلح به کمک مهاربندهای برون محور بهسازی لرزهای شدند. قابهای مقاوم سازی شده با انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزهای مورد ارزیابی لرزهای قرار گرفته و نحوهی تشکیل مفاصلپلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضا، یک بار با عملکرد برشی تیر پیوند و بار دیگر با عملکرد خمشی تیر پیوند در سازه ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تیر پیوند با عملکرد برشی نتایج قابل قبولتری را در بهبود شکل پذیری سازه ، کاهشتغییر مکان بام و تغییر مکان نسبی طبقات از خود نشان میدهد