سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه پویامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
بیت اله اقبالی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
غلامرضا ابراهیمی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

در این تحقیق، رفتار در حین تغییر شکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دو فازی ریخته گری شده د رمقیاس آزمایشگاهی و با درصدهای مختلف عناصر کروم، نیکل و مولیبدن مورد مطالعه قرار گرفته است. فولادها در سه دمای مختلف ۹۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد با نرخ کرنش های ۰/۱ و ۰/۰۰۱sec (به توان ۱-) با استفاده از آزمون فشار گرم تحت تغییر شکل گرم قرار گرفتند. منحنی های سیلان به دست آمده از هر دو فولاد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده مبین آن است که رفتار تغییر شکل گرم این دو فولاد شدیدا تابع دما و نرخ اعمال کرنش می باشد. حساسیت نرخ کرنش (m) برای هر دو نوع فوالد تعیین شد، که د رمحدوده دمایی ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد مقدار m برای فولاد Cl از ۰/۲۷ تا ۰/۲۳ و برای فولاد C2 از ۰/۰۹ تا ۰/۲۲ تغییر می کند . انرژی اکتیواسیون ظاهری در دماهای پایین و بالا برای فولاد Cl و ۳۱۶ و ۳۷۵KJ/mol و برای فولاد C2 و ۷۸۰ و ۳۹۰KJ/mol محاسبه شد.