سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاسمن جعفری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)
فرخ جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز علوم و تحقیقات اهواز)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت زناشویی و ابراز وجود دبیران زن با ازدواج خواسته وازدواج ناخواسته(اجباری) دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز بود بود نمونه پژوهش شامل ۳۰۰ نفراز دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز بوده که به صورت تصادفیساده انتخاب گردیدند. (ازدواج خواسته ۲۵۰ نفروازدواج ناخواسته ۵۰ نفر). به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه ابراز وجود هرزبرگر و شان و کتز استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)در سطح معنی داری استفاده شد.نتایج این پ ژوهش نشان دادکه بین دو گروه دبیران زن با ازدواج خواسته و ناخواسته از لحاظ دومتغیر رضایت زناشویی و ابراز وجودتفاوت معنیداری وجود دارد .