سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیدا برومند جزی – کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی، عضو باشگاه ژ پوهشگران جوان، دانشگ
حسین لاری یزدی – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر سمی سرب با غلظت های مختلف ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ و ۱٫۵ و ۲ میلی مولار و سرب با غلظت های فوق به همراه اسید سالیسیلیک ۵ و ۱۰ میکرومولار بر برخی پارامترهای رشد گیاه کلزا رقم اکاپی مورد مطالع ه قرار گرفت . گیاهان در محیط هوگلند به مدت ۱۰ و ۲۰ روز رشد کرده و در پایان دوره ی تیمار ریشه و اندام هوایی گیاهان به طور جداگانه برداشت و جدا شده و پارامترهایی مثل طول ریشه و ساقه، سطح پهنک برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی اندازه گیری شدند. محاسبات آماری به وسیله ی نرم افزار SPSS و جدول آنالیز واریانس و آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که طول ریشه، ساقه، سطح پهنک برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی با افزایش غلظت نیترات سرب نسبت به شاهد در هر دو دوره ی رشد کاهش معنی داری یافتند (۰٫۰۱>p) گیاهچه های ۲۰ روزه نتوانستند غلظت های بالای سرب ( ۱٫۵ و ۲ میلی مولار) را تحمل کنند و از بین رفتند. به کارگیری اسید سالیسیلیک با دو غلظت ۵ و ۱۰ میکرومولار اثر معنی داری بر میانگین طول ساقه و وزن تر اندام هوایی گیاهان ۲۰ روزه نداشته است (۰٫۰۵>p) ولی سبب تعدیل سایر پارامترها شد.