سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرگان حیدری – کارشناس چینه وفسیل سازمان زمین شناسی مرکز شیراز

چکیده:

در این تحقیق دو مقطع چینه شناسی از سازند جهرم انتخاب ومیکروفاسیس های شاخص وفرامنیفرهای محتوی آنها شناسایی ومقایسه گردید. این مقاطع شامل مقطع تنگ عبدی در یال جنوبی تاقدیس احمدی ومقطع تنگ قنیمی در یال شما لی تاقدیس احمدی انتخاب گردید. مقطع تنگ عبدی با ۳۴۱ متر ضخامت از نظر لیتولوژی به سه بخش تقسیم شده است ، حد زیرین سازند جهرم با سازند ساچون در این برش به صورت همساز وحد بالایی آن با سازند آسماری به صورت دگرشیبی فرسایشی می باشد . مطالعات زیست چینه نگاری در این برش منجر به شناسایی ۲۹ جنس و ۱۹ گونه فسیلی از روزن بران کف زی شد . روزن بران شناسایی شده در قالب سه بیوزون طبقه بندی شده اند که در مجموع سه بیوزون شناسایی شده معرف سن ائوسن میانی وپسین برای سازند جهرم در این برش می باشد . مقطع تنگ قنیمی با ۴۲۱ متر ضخامت نیز از نظر لیتولوژی به سه بخش تقسیم شده است ، حد زیرین این سازند با سازند ساچون به صورت همساز وحد بالایی آن در این برش رخنمونی وجود ندارد. مطالعات زیست چینه نگاری در این برش منجر به شناسایی ۲۴ جنس و ۳۴ گونه فسیلی از روزن بران کف زی شد ، روزن بران شناسایی شده در قالب سه بیوزون طبقه بندی شده که در مجموع سن ائوسن میانی را برای سازند جهرم معرفی می نماید . بطور کلی میکروفاسیس های شاخص در مقاطع مورد مطالعه شامل وکستون ،پکستون،گرینستون ومیکروفاسیس های دولومیت وآهک دولومیتی می باشند. با توجه به بیوزون های معرفی شده در این مقاطع ، سن سازند جهرم معرف ائوسن میانی وپسین می باشد.