سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شیردستیان – فارغ التحصیل کارشناسی متالورژی و مواد، دانشکده متالورژی و مواد، پردی
ناصر توحیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه
سعید رضاالله کرم – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه
محسن سیادت چراغی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد، استخراج فلزات، دانشکده مهند

چکیده:

در سالهای اخیر، کبالت به عنوان یک ماده جایگزین برای کروم در پوششهای مقاوم به خوردگی و سایش شناخته شده است. تاکنون تحقیقات گسترده ای بر روی انواع رو شهای پوش شدهی کبالت به روش آبکاری الکتریکی صورت پذیرفتهاست، در این پژوهش برای نخستین بار میزان برتری نسبی پوش شهای کبالت تولیدی با جریان مستقیم، علاوه بر روش آزمایشگاهی، از طریق نظری نیز محاسبه و رتبه بندی شد. به این منظور در مرحله اول، پنج نوع پوشش کبالت، در شرایط متفاوت آزمایشگاهی بر روی مس اعمال و تصاویرSEMپوش شها، به وسیله نرم افزارClemexاز حیث ریزدانگی موردبررسی قرار گرفت. در مرحله دوم از طریق فرآیند آنالیز سلسله مراتبیAHP)و نرم افزارExpert Choice با بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان، اوزان نسبی عوامل مؤثر بر ریزدانگی ساختار پوشش ها مشخص و ارائه شد.سپس با استفاده از این اوزان، برتری نسبی گزینه های پوشش دهی، محاسبه و کیفیت پوش شها رتبه بندی شدند. با مقایسه نتایج حاصل از مراحل اول و دوم مشاهده شد که نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و محاسبات از طریق الگویAHPمطابقت دارند. این تطبیق نشان م یدهد که م یتوان قبل از انجام آزمای شها، مؤثرترین عوامل و بهترین گزینه های را پیش بینی کرده و از تعدد آزمای شها و سعی و خطا در تحقیقات کاست.