سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس همرنگ امشی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس
سیدحسن جلیلی – مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان کشور
علی نظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمش
راشین شهسوار – دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

هدف از این مطالعه مقایسه راندمان استحصال گوشت چرخ کرده و سوریمی از ماهیان کاراس و کپور نقره ای بوده است.راندمان تولید گوشت چرخ کرده از ماهیان کاراس و کپور نقره ای به ترتیب ۱/۳۶±۳۹/۷۳ و ۰/۹۸±۴۳ تعیین شد. گردید. اختلاف معنی دار آماری از لحاظ استحصال گوشت چرخ کرده بین این دوگونه ماهی مشاهده شد p<0.05 راندمان استحصال سوریمی از ماهی کاراس ۰/۸۴±۶/۸۸ و از ماهی کپورنقره ای ۱/۰۷±۱۵/۹۶ بوده و از این حیث نیز اختلاف معنی دار آماری بین راندمان استحصال سوریمی از این دوگونه ماهی مشاهده گردید(p<0.05 بر اساس قیمت ماده اولیه و با در نظر گرفتن میانگین قیمت در فصول فراوانی و دسترسی و با توجه به راندمان بدست آمده به غیر از هزینه های فرآوری ،قیمت یک کیلوگرم گوشت چرخ کرده ماهی کاراس ۱۲۵۰۰ ریال ریال وهمچنین قیمت یک کیلوگرم سوریمی ماهی  وقیمت یک کیلوگرم گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای ۳۰۰۰۰ ریال محاسبه گردید.به نظر می رسد استفاده از  ریال وقیمت یک کیلوگرم سوریمی کپورنقره ای ۸۰۶۰۰  کاراس ۷۲۵۰۰ گوشت چرخ کرده کاراس جهت فرآوری کاملاً مقرون به صرفه می باشد ودر صورت صنعتی شدن تولید سوریمی از کپور ماهیان در کشور استفاده از گوشت چرخ کرده ماهی کاراس به علت قیمت پایین ماده اولیه و سایز ریز ماهی کپور نقره ای به دلیل راندمان بالا در اولویت می باشند