سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهناز هاشمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه والد فرزند دانشجویکاربر اینترنت که حداقل یکی از والدین آنها نیز کاربر اینترنت بودند با دانشجوی کاربر اینترنت که والدین آنها از اینتر نت استفاده نمی کنند انجام گرفت گروه نمونه از ۴۰ دانشجو کاربر اینترنت که والدین آنها نیز کاربر اینترنت بودند و ۴۰ دانشجوی کاربر اینترنت که والدین آنها از اینترنت استفاده نمی کردند تشکیل شدها ند روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دانشجویان علمی کاربردی فرهنگ و هنر شهر تهران انتخاب شدها ند و به پرسشنامه آزمون روابط والد فرزندکه توسط مارک ای فاین جی مورلند و اندروشویل ۱۹۸۳ ساخته شده است پاسخ دادند نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانشجو درکیفیت رابطه با والدین خود تفاوت معنادار مشاهده م یشود و نتیجه گرفت که والدینی که کاربر اینترنت هستند رابطه قوی تر با فرزندان دانشجوی خود درمقایسه با والدینی که کاربرد اینترنت نیستنددارند.