سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سقا فرج تباربهرستاق – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
اسرا عسکری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اکبر کاظمی –
جمشید سیارنژاد –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدفبررسی رابطه میان افسردگی و منبع کنترل با سطح عملکرد ورزشی دبیران مرد و زن تربیت بدنی مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان آمل در سال ۱۷۶۶ انجام گرفته است . جامعه آماری پژوهش را۱۷۱ نفر از دبیران تربیت بدنی مرد و زن مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان آمل تشکیل می دهند ، که دبیران مرد ۳۳ نفر و دبیران زن ۰۰ نفر می باشند. برای انتخاب نمونه آماری، تعداد ۱۵۵ نفر از جامعه ۱۷۱ نفری رابصورت داوطلبانه انتخاب کرده، که ۰۵ نفر از آنها را از بین دبیران تربیت بدنی مرد و ۰۵ نفر دیگر را از بین دبیران تربیت بدنی زن بصورت داوطلبانه انتخاب کرده ایم. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی آرون بک، پرسشنامهمنبع کنترل درونی، بیرونی رانز و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد ورزشی می باشد . روایی پرسشنامه عملکردورزشی توسط اساتید تایید شده است و پایانی آن از طریق آلفای کرانباخ مورد محاسبه قرار گرفته است که ضریب آنα=۰/۷۴می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ، از روشهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی و فراوانی و همچنین ضریب همبستگی و روشهای آمار استنباطی که آزمون t گروههای مستقل می باشد، بکار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که، افسردگی و عملکرد و منبع کنترل دبیران مرد و زنبترتیب خفیف، متوسط و درونی می باشد. بین میزان افسردگی و عملکرد دبیران مرد و زن اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی بین منبع کنترل دبیران مرد و زن اختلاف معنی داری وجود دارد. بین میزان افسردگی ، عملکرد ومنبع کنترل رابطه معنی داری وجود ندارد