سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمیده قنبرلو – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
رحیم سلگی – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
لیلا حیدری نسب – دکترا روان شناس ،استادیار دانشگاه شاهد

چکیده:

مقدمه: شناخت ویژگی های شخصیتی افراد و مکانیزم های دفاعی به عنوان یکی از سازه های بنیادین شخصیت، در تمام وجوه زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مهمترین افراد در یک جامعه که نقش کلیدی و سرنوشت ساز در هر جامعه را ایفا می کنند، نیروهای نظامی و دانشجویان هستند. هدف پژوهش: هدف این پژوهش مقایسه رابطه مکانیزم های دفاعی و الگوهای شخصیتی در دانشجویان نظامی و غیر نظامی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای می باشد. برای اجرای این پژوهش ۱۰۰ دانشجوی پسر در حوزه علوم فنی- مهندسی و ۱۰۰ دانشجوی پسر در حوزه علوم نظامی به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی mmpi (فرم کوتاه) و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی DSQ-90 و پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که بین ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاعی، رابطه وجود دارد.همچنین ویژگی های شخصیتی وسبک های دفاعی در دانشجویان نظامی و دانشجویان عادی متفاوت است.