سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید صفری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
غلامرضا صفری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه رابطه آمادگی جسمانی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سوم متوسطه شهر نورآباد ممسنی بود. بدین منظور تعداد ۳۵۸ دانش آموز پسر مقطع سوم متوسطه که از این تعداد ۱۷۸ نفر ورزشکار و ۱۸۰ نفر غیر ورزشکار بودند به روش نمونه گیری خوشه ای و به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق چک لیست هایی برای معدل پایان نیمسال اول هر دانش آموز به منظور سنجش عملکرد تحصیلی و آزمون ایفرد برای سنجش آمادی جسمانی بود. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، ماگزیمم، مینیمم) و آمار استنباطی (ضریب پیرسون، اثر متقابل) استفاده شد. (P≤۰/۰۵).