سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار جابری انصاری – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده:

مطالعه بانک بذری مناطق تحت چرای دام و مناطق بدون چرا در پارک ملی خبر ( واقع در استان کرمان ) و مراتع اطراف آن با اهداف تعیین نوع و بیوماس پیکره هوایی ذخایر فعال بذری اکوسیستم های مرتعی پارک ملی خبر و مراتع اطراف آن تحت سه شدت چرایی و شرایط تبدیلی سه شدت چرایی دام به یکدیگر(تحت اعمال مدل فشار و تورم) انجام شد. پس از انتخاب رویشگاههای سطح شدت چرایی دام (متعادل، سنگین و بدون چرا) همگن از نظر شرایط اکولوژیک (اقلیم، خاک و توپوگرافی) و بلوک بندی سایت ها، نمونه های خاک دست نخورده از عمق ۱۵ سانتیمتری با کوبیدن استوانه های فلزی (با ارتفاع ۲۰ و قطر ۱۲ سانتیمتر)، به منظور بررسی بانک بذری در خاک از بلوک ها (هر سایت ۴ بلوک) به روش تصادفی برداشت شد. ضمنا تعدادی نمونه جهت تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک هر سایت با سیلندر های با قطر ۴ سانتی متر در همین زمان برداشت شد. تغییر وزن مخصوص ظاهری خاک به جهت تبیین اثر لگدکوبی دام بر خاک ضمن عمل چرا، که منجر به فشردهشدن خاک میگردد، تیمار اعمال شده بر نمونههای خاک بود . نمونهها به تعداد ۱۲ عدد از هر منطقه ( ۳۶ نمونه) برداشت شد. پس از انتقال نمونهها، به منظور انجام آزمایشات گلدانی، تیمارهای تعریف شده اعمال گردید و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین در مرحله پنجه زنی در محیط نرم افزاریspss انجام شد . طبق بررسی های بعمل آمده، تنش طولانی مدت چرای دام بیشتر از طریق کاهشحاصلخیزی خاک، بیوماس هوایی دخایر بذری داخل خاک و کارایی اکوسیستم های مرتعی را تنزل می دهد