سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مساح جوریابی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه عمران، تاکستان، ایران .
حسن آقابراتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، گروه عمران، قزوین، ایران

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی یکی از سیستمهای نوین در سازههای بلند مرتبه و ساختمانهای با اهمیت زیاد برای مقابله با نیروهای جانبی زلزله وباد در سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.این سیستم تشکیل شده است از یک پانلفولادی که با یک قاب فولادی احاطه شده است و به صورت سختشده و سختنشده کاربرد دارد. ایده استفاده از ورقهای موجدار برای حذف سخت کننده ها در دیواربرشی فولادی مطرح گردید و تحقیقاتی نیز بر روی آن انجام شده است. استفاده گسترده از صفحههای فولادی موجدار به عنوان جان تیر و دیوارهای برشی، نیاز به بررسی هرچه دقیق تر و جامعتر این اعضای سازهای را بیش از پیش لازم ساخته است . سختی اولیه قابل توجه شکلپذیری مناسب ، توانایی بالا در اتلاف انرژی و دارا بودن هندسهی خاص از جمله دلایل اصلی برای این بررسی است. رفتار غیرخطی و هیسترسیس دیوارهای برشی فولادی موجدار سوراخ دار و شکلپذیری ، سختی،جذبانرژی و پوش نمودار نیرو- جابجایی در این تحقیق مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نمونههای مختلف دیوار برشی فولادی موجدار با سوراخ مرکزیبا سخت کننده دور سوراخ با ورق موجدار ذوزنقهای، سینوسی و مستطیلی با ترتیب موج قائم و افقی و دیواربرشی با ورق صاف تحت بارسیکلی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن بود نمونه ساده نسبت به نمونههای دیگر دارای سختیاولیه ، شکلپذیری خوب و مقاومت بالاتر ولی جذبانرژی کمتری داشت. نمونه ذوزنقه با موج قائم نسبت موج قائم سینوسی و مستطیلی رفتار بهتری از خود نشان داد مقاومت، شکلپذیری و جذب انرژی بالاتری داشت و نمونه سینوسی قائم بالاترین جذب انرژی را از کل نمونه دارا بود. و در نمونههای ذوزنقه ، سینوسی ، مستطیلی با موج افقی ، نمونه سینوسی افقی مقاومت تسلیم و جذبانرژی بالاتری داشت ولی ذوزنقه افقی مقاومت و شکلپذیری بهتری از خود نشان داد.