سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اسمعیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
یوسف یاوری – استادیار دانشگاه تربی معلم آذربایجان
مهسا پورعلی –

چکیده:

پژوهش حاضر درصدد اس تا تااوت میان دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی در خصوص نقش دوره های آموزشی ضمن خدم در ارتقاء سطح ورزش دانش آموزی شهر تبریز را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه و بر اساس نمونه گیری خوشه ای در میان ۲۲۰ نار از مدیران و معلمان تربی بدنی شتهر تبریتز در ستال تحصتیلی ۹۰-۸۹اجتراء گردیده اس . نتایج بخشهای استنباطی این مطالعه حاکی از آنس که میان دیدگاه مدیران و معلمان در کلیه متوارد از جملته نقتش دوره های آموزش ضمن خدم بر روی علاقه مندی دانش آموزان، فرایند تدری معلمان، دانش معلمان، مهارت معلمان، برقراریارتباط معلمان، برگزاری مسابقات ورزشی و جایگاه اجتماعی معلمان، تااوت معناداری وجتود دارد. از دیتدگاه مدیران دوره های آموزش ضمن خدم بر روی دانش معلمان، مهارت معلمان، برقراری ارتباط معلمان و جایگتاه اجتمتاعی آنتان بیشتتر تأثیر داشتهاس . در مقابل معلمان تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت را بر روی علاقته مندی دانش آمتوزان ، فرایند تدری معلمان و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی را بیشتر از مدیران می دانند.