سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر نجمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تهران
جلال عطاری – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین شریفی منش – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب

چکیده:

وقوع مکرر سیلابهای مخرّب در ایران و خسارتهای مالی و تلفات جانی زیادی که از وقوع چنین سیلابهایی به بار آمده است، ایجاب می کند تا این پدیده به دقت بررسی شده و راهکارهای مؤثر برای مقابله یا پیشگیری از آن به ارائه شود. این امر ملزم به پیشبینی نحوهی وقوع سیلاب و چگونگی تغییرات دبی و تراز آب در زمان و مکان است و لازم است تا این پدیده در حالت غیردائمی مورد بررسی قرار گیرد. خصوصیات جریان غیردائمی به کمک معادلات دیفرانسیل جزئی شرح داده می شوند که در شرایط کلی برای حل این معادلات لازم است از روش های عددی بهره گرفته شود. امروزه کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری به منظور شبیه سازی جریان غیردائمی متداول می باشد. از این میان نسخه جدید( ۴٫۱ ) نرم افزارHEC-RAS و نرمافزارMIKE11 برای انجام این تحقیق انتخاب شدند. بازه بین دو ایستگاه هیدرومتری دشت و تنگراه از رودخانهی گرگانرود که دارای شرایط سیلابی است، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. جریان سیلاب مخرب مرداد ماه سال ۸۰ در این بازه، در دو نرمافزار با شرایطی مشابه شبیهسازی شدند. در نهایت نتایج با مقایسه مقادیر مشاهداتی و نتایج دو نرم افزار با همدیگر و هماهنگی خوبی مشاهده شد