سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده امامی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، کارشناس دفتر فنی شرکت آب منطقهای آذربایج
راحله افضلی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

در این تحقیق بهمنظور طراحی و بهرهبرداری از سیست مهای چند مخزنه بر قآبی، تلفیق مدلMODSIM به عنوان مدل شبی هساز و الگوریتم PSO و GA بهعنوان دو مدل بهینهساز، همراه با کنترل اعتمادپذیری تولید انرژی مورد توجه قرار گرفته است. نر مافزار MODSIM در شرایط عادی قادر به تنظیم میزان تولید انرژی در هر ماه و به عبارتی تعریف نیاز انرژی بر قآبی نبوده و در هر گام زمانی بر اساس حجم آب رها شده از مخزن و تراز آب، میزان تولید انرژی را صرفا از معادله انرژی برآورد م یکند. در این تحقیق ابتدا سعی در رفع کاست یهای این نر مافزار در انجام محاسبات بر قآبی و سپس مدل اصلاح شد ه به دو مدل بهین هسازی PSO و GA برای یافتن مقادیر متغیرهای طراحی ( رقوم نرمال، رقوم حداقل بهرهبرداری سد و ظرفیت نیروگاه سدها) متصل شده است. در دو مدل پیشنهادی با استفاده از قابلی تهای نر مافزار MODSIM در هر گام زمانی خروجی مخزن بر اساس هدف تولید انرژی تعیی نم یشود. اعمال سیاست بهرهبرداری در MODSIM 8.1 با استفاده از کدنویسی با زبان برنامهنویسی VB.NET در محیط Custom Code Edition نر مافزار و یا از طریق کد نویسی در محیط MATLAB و فراخوانی MODSIM از آن امکا نپذیر شده است. سیستم ۳ سدی خرسان بهعنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج حاصل بیانگر عملکرد مطلوب مدل SPSO-MODSIM در شبیه سازی-بهینهسازی سیست مهای بر قآبی چند سدی است.