سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم عالی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهناز نیک آیین – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

شناسایی کلیفرم های مدفوعی یکی از شاخصهای بررسی کیفیت میکروبی لجن دفعی نهایی می باشد روش EC روش متعارف و استاندارد شناسایی کلیفرم های مدفوعی است این روش ساده و درعین حال نیاز به زمان زیادی ۴۸ ساعت دارد از طرفی روش A-1 نیز روش نسبتا جدیدتر پیشنهادی استاندارد متد و EPA برای شناسایی کلیفرم های مدفوعی درلجن دفعی می باشد این روش تک مرحله ای و نیاز به زمان کم ۲۴ ساعت دارد هدف این تحقیق بررسی و مقایسه این دو روش می باشد دراین تحقیق ۳۰ نمونه از تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب به مدت ۶ ماه بهار تا پاییز ۸۹ برداشت و مورد بررسی قرارگرفت روش های مورد استفاده از استاندارد متد ۹۲۲۱G و راهنمایEPA,1681,2005) EPA2003 اخذ شد بررسی ها نشان داد که نتایج این دو روش دارای اختلاف معنی داری هستند P=007 همچنین میانگین نتایج بدست امده نشان داد که نتایج روش A-1 از پراکندگی کمتری برخوردار می باشند نمودار پراکندگی (scatter plot نشان میدهد که پراکندگی نتایج روش متعارف EC از روش A-1 بیشتر است. پیشنهاد می شود روش A-1 بعنوان یک روش جایگزین و یا مکمل برا روش متعارف تحت بررسی بیشتر محققین واقع شود.