سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر جعفری ندوشن – پژوهشگاه نیرو
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو
علی مهدیخانی –

چکیده:

در این مقاله به منظور افزایش راندمان سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگDSSC) با استفاده از تکنیک چاپ توری الکترود آند با لایهای یکنواخت و باضخامت مناسب از TiO 2نانومتری و ضدانعکاسی (بهترتیب ۱۳/۳μm,6/7به دست آمد. در ادامه، تغییرات ضخامت و مورفولوژی سطح و مقطع این لایه به دوروش چاپ توری و دکتر بلید با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت، با استفاده از الکترود آند ساخته شده به روش چاپ توریDSSC با دانسیته جریان بالا ۱۵/۹mA/cm2 و راندمان بالا ۸/۳% باتکرار پذیری مناسب ساخته شد