سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، گروه برق
ابوالفضل جلیلوند – گروه مهندسی برق-دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
امیر باقری – گروه مهندسی برق-دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
علی کیماقلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

در این مقاله به منظور مدلسازی و تشخیص خطا و محل آن در سیستمهای قدرت از شبکه های پتری استفاده شده است. در این روش استدلالی، چگونگی استفاده از اطلاعات وضعیت سیستم حفاظتی برای تخمین بخش خطا دیده سیستم قدرت، توسط شبکههای پتری فرمول بندی شده است . این فرایند استدلالی میتواند بر اساس شبکههای پتری، به طور گرافیکی نمایش داده شود و توسط عملیات ماتریسی اجراشوند. اکتساب اطلاعات RTU های سیستم های SCADA شامل سیگنال تریپ رله ها و سیگنال وضعیت ، مدارشکن ها بعنوان ورودی مدلهای تشخیص خطا میباشند . همچنین در این مقاله روش پیشنهادی با روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شده است. با استفاده از شبکه های پتری زمان پردازش اطلاعات کاهش یافته و همچنین دقت فرآیند تشخیص افزایش مییابد. روش اعمال شده، علیرغم سادگی، امکان مونیتورینگ سلسله مراتبی سیستم قدرت را فراهم می سازد.