سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمود رئوفی – کارشناسان اداره توسعه مکانیزاسیون استان مرکزی
محمد بابایی –
مسعود دادیور –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستم تسطیح لیزری برخواص فیزیکی و مکانیکی خاک آزمایشی درایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی درطی ۲ سال زراعی ۸۷-۸۶و۸۸-۸۷ با دو تیمار تسطیح لیزری دقیق و سیستم تسطیح تجربی انجام گرفت جهت مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین میزان نفوذپذیری ازطرح بلوکهای کامل تصادفی در۵ تکرار استفاده شد برای مقایسات میانگین مربوط به وزن مخصوص ظاهری خاک و سختی خاک از ازمون t یا ۱۰ تکرار استفاده شد میزان مصرف آب و کارایی مصرف آب طی دو سال اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرنوع تسطیح برعملکرد وزن ۱۰۰۰دانه طوی سنبله و ارتفاع بوته درسطح آماری ۱درصد معنی دار می باشد و اعمال روش لیزری درمقایسه با روش متداول حداثل باعث ۸درصد افزایش عملکرد محصول میشود