سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا مصطفایی – مربی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
روح ا… دهقانی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمود بیگدلی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مجتبی حسن زاده –

چکیده:

برای بررسی امکان استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته به عنوان پیش تصفیه ای برای تصفیه بیولوژیکی این تحقیق انجام گرفت این مطالعه تجربی است که برروی شیرابه زباله محل دفن کهریزک تهران انجام شد آزمایشات TSCODBOD۵ و رنگ نمونه فیلتر شده طبق روشهای استاندارد متد برروی شیرابه تصفیه شده به دو روش O٣/H٢O٢/UV , O٣/UV با ۲۰ تکرار و تعداد کل ۱۶۰ نمونه انجام گرفت و نتایج بدستآمده برای مقایسه دو روش استفاده شد. روش CODO٣/UV را در زمان ۱۰ ، ۳۰ و ۶۰ دقیقه به ترتیب ۸۱ ، ۸۵ و ۸۷ درصد حذف کرده است درحالیکه راندمان حذف COD درروشO٣/H٢O٢/UV دراین زمانهای واکنش به ترتیب ۸۳ ، ۸۹ و ۹۵درصد بوده است نسبت BOD۵/COD نیز در روش O٣/UV از ۰/۱۱ به ۰/۳۳ و درروش O٣/H٢O٢/UV دربالاترین زمان واکنش به ۰/۵۱ رسیده است هر دو روش می توانند در زمان واکنش ۱۰ دقیقه به عنوان پیش تصفیه ای برای تصفیه بیولوژیکی شیرابه استفاده شود. ولی روش O٣/UV به دلیل هزینه کمتری و ارتقا بیشتری نسبت BOD۵/COD درزمان واکنش ۱۰ دقیقه به عنوان روش کارآمد تر معرفی می شود.