سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه دیمی غیاث آبادی – کارشناسی ارشد، ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دا
صادق علیجانی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
جلیل شجاع غیاث – استاد دانشگاه تبریز
نصراله پیرانی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق از رکوردهای عملکرد جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی فارس در طی سالهای ۱۳۶۷ تا۱۳۸۱ استفاده شد. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل.وزن بدن در ۱۲ هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ بود. هدف از این تحقیق مقایسه دو روش REML و آنالیز بیزی دربرآورد مولفه های واریانس با مدل تک متغیره و چند متغیره بود. مولفه های واریانس با استفاده از روش های REML (حداکثر درستنمایی محدود شده) و بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس و با استفاده از مدل حیوانی تک متغیره و چند متغیره برآورد گردید. در مدل مورد استفاده در این تحقیق اثر نوبت جوجه کشی درون نسل و اثر جنسیت بعنوان اثرات ثابت، اثر حیوان به عنوان اثر تصادفی و تعداد روزهای تخمگذاری .بعنوان کوواریت برای صفت تعداد تخم مرغ بودند. مقدار وراثت پذیری برآورد شده با استفاده از روش REML در مدل تک متغیره برای صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و وزن بدن به ترتیب ۵۳/.،۶۳/.، ۳۳/. و۵۳/. بود و در مدل چند متغیره به ترتیب ۵۱/.،۶۴/.، ۳۳/. و۵۴/. بود. با استفاده از روش آنالیز بیزی وراثت پذیری در مدل تک متغیره برای صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و وزن بدن به ترتیب ۵۵/.،۶۳/.، ۳۴/. و۵۳/. بود و در مدل چند متغیره به ترتیب ۵۶/.، ۵۸/.، ۳۳/. و ۵۵/. بود