سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا محمدی گل – کارشناس ارشد دانشگاه شهرکرد
ارژنگ جوادی – استادیارپژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمدعلی قضاوی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد.

چکیده:

با توجه به تنوع شرایط اقلیمی درمناطق مختلف انجام آزمونهای مزرعه ای روی گاو آهنهای جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود در تحقیق حاضر دو دستگاه گاو آهن تلفیقی شامل گاوآهن برگرداندار+قلمی و گاوآهن بشقابی+ قلمی با گاو آهن برگرداندار معمولی گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور بعنوان تیمار شاهد با اندازه گیری شاخص مخروط خاک جرم مخصوص ظاهری خاک متوسط قطروزنی کلوخه ها و درصد برگردان شدن بقایا در ایستگاه تحقیقاتی موسسه اصلاح خاک و تهیه نهال و بذرکرج با بافت خاک لومی و در رطوبت ۱۸-۱۶% مورد مقایسه قرارگرفتند. در تحلیل صفات مذکور بجز جرم مخصوص ظاهری خاک از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری جرم مخصوص ظاهری خاک توسط طرح آماری کرتهای خرد شده در فاکتوریل صورت پذیرفت.