سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان قادری – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
افشار مرادی – HSE شرکت سهامی خدمات برق مشانیر، کارشناس مهندسی
سیدبشیر مختارپوریانی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران ۳

چکیده:

زمینه و هد ف: براساس نتایج مطالعات مختلف، ۶۰ تا ۹۰ درصد حوادث را ناشی از خطای انسانی ذکر کرد هاند. پس در راستای پیشگیری از حوادث فاجعه بار نیازمند بکا رگیری تکنی کهای مناسبی جهت کاهش خط اهای انسانی م یباشیم. روش کا ر: مطالعه حاضر یک پژوهش موردی از نوع کیفی و کمی به منظور شناسایی و ارزیابی خط اهای انسا نی در میان اپراتورهای اتاق کنترل نیروگاه برق کردستان است. در این مطالعه پس از شناسایی اولیه سیستم با استفاده از روشHTA آنا لیز از رو شهای PHEA و Human HAZOP برای استخراج خطاهااستفاده گردید. و در نهای ت راهک ا رهای کنترل ی ارائه گردید. در مرحله بعدی دو تکنیک بر اساس خروجیها مقایسه و تکنیک مناس بتر معرفی شده است.